Home
Ons bedrijf
Aanbiedingen
Console/Visboten
Speedboten nieuw 
Speedboten gebruikt
Sloepen nieuw
Sloepen gebruikt
Rubberboten
Ribs
Aluminium boten
In bemiddeling
Amerikaanse auto's
Motoren
Winterstalling
Watersportlinks
Contact 
JB-Boats
 
Welkom bij JB-boats stalling

 
Bij JB-Boats kunt u terecht voor buitenstalling van uw 
boot.

Op een goed beveiligde plaats,staat uw boot  beschermd. 
Ter beveiliging is het stallingsterrein
afgesloten middels een hek.
Uw boot kunt u tijdens de openingstijden te allen tijde komen brengen. 
de boot wat u brengt wordt door ons in de stalling geplaatst. Voor het
ophalen is vooraf een telefonische afspraak nodig. De boot wordt dan op
de gewenste datum en tijd voor u klaar gezet, zodat u het direct kunt meenemen.
Op deze site vindt u verder informatie over o.a. de bereikbaarheid, tarieven en
voorwaarden.
 
Tarief winterstalling

 
 Het tarief  voor de winterstalling bedraagt € 25,- per vierkante meter per jaar.
  Stallingsvoorwaarden     

  1. Toepasselijkheid

   
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten 
  waarbij JB-Boats, hierna te noemen JB-boats, als verhuurder van de stallingsruimte optreedt. 
  Huurder is een ieder die enig object (zijnde caravan, camper,
  vouwwagen, boot, auto of motor) stalt bij JB-Boats te Rotterdam.
  Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
  De stallingsovereenkomst tussen JB-Boats en huurder komt tot stand 
  bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door verhuurder en 
  huurder, waarbij huurder heeft verklaard bekend te zijn met de
  stallingsvoorwaarden en heeft verklaard met de inhoud daarvan
  akkoord te gaan.
  De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met
  inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke 
  daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor
  de overeengekomen stallingsperiode. 
  Indien huurder zich schuldig maakt aan bij Wet verboden handelingen,
  wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigd, zonder
  teruggave van resterend huurbedrag. 

  2. Stallingsjaar
   
  Een stallingsjaar loopt vanaf de dag, waarop u voor het eerst bij JB-Boats het
  object ter stalling aanbiedt.
  Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg 
  met JB-Boats worden overeengekomen.

  3. Geboden en verboden
   
  Het ter stalling aangeboden object dient u af te leveren op de door JB-Boats
  aangegeven parkeerplaats. 
  JB Boats zorgt voor het stallen van het object. Het is daarom van belang dat 
  u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een
  disselslot plaatsen, mits wij in het bezit zijn van uw sleutel. JB-Boats houdt
  rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
  Indien u het object wenst op te halen, dient u dit vooraf te melden aan JB-Boats,
  met vermelding van uw naam en contractnummer.
  Huurder is verplicht het huurcontract te tonen bij het afhalen van het object.
  Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet
  tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
  Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van JB-Boats zich in de stalling
  te begeven, het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen.
  Het is verboden in de stalling onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde
  object te verrichten.
  Het is verboden in de stalling te roken.
  Huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit
  het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Bij niet 
  voldoening hieraan, zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de
  huurder komen.
  Brandstoftanks van objecten, waaronder inbegrepen LPG-tanks, mogen maximaal
  voor de helft gevuld zijn op het moment dat het object in de stalling wordt geplaatst. 
  Bij niet voldoening hieraan, zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van
  de huurder komen.
  Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken. 

  4.  Aansprakelijkheid en verzekering
  
  Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en Casco
  te verzekeren.
  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of
  nalatigheid van huurder zelf, diens gezinsleden, personeelsleden of 
  gasten.
  Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen 
  risico.
  Een object dat op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte is 
  gebracht om te worden opgehaald, staat daar voor eigen risico van
  huurder. 
  JB-Boats is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een 
  gestald object, indien dit te wijten is aan grove schuld van JB-Boats of 
  personen in dienst van JB-Boats of door JB-Boats aangenomen voor het uitvoeren
  van werkzaamheden.

  5. Betalingen
   
  Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, dient de verschuldigde 
  huur door JB-Boats te zijn ontvangen. Betaling kan geschieden contant of via
  overmaking op rekening nummer.
  JB-Boats heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS-
  prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. JB-Boats zal huurders daarvan in 
  kennis stellen op de factuur. 
  Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en 
  heeft JB-Boats zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het 
  gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% in
  rekening te brengen.
  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door JB-Boats
  op de huurder verhaald worden.
  JB-Boats heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem 
  verschuldigde geheel door de huurder is voldaan.
  Restitutie van de huur is niet mogelijk.
  De huur van de stalling is overdraagbaar indien de huurder zijn object 
  tijdens het stallingsjaar verkoopt.
  Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleiner object, leidt 
  dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. 
  Huurder dient een wijziging van object wel door te geven aan JB-Boats.

  6.  Geschillen
  
  Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde 
  rechter te Amsterdam.